CAFÉ+CO
Termeni și condiții generale de colaborareI. Pentru clienții café+co Timișoara SRL

1. Dispoziții generale

Acești termeni și condițiile generale de colaborare (se denumesc în continuare „Termeni și Condiții") ţin locul unui contract încheiat între părţi și se aplică vânzării și livrării de bunuri de către café+co Timișoara SRL. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor relațiilor comerciale dintre Client și café+co Timișoara SRL.

2. Oferte

Sediul social este la adresa: Strada Petofi Sandor, Nr.2A , 307160 Dumbrăvița, județul Timiș, România. Gama de produse a café+co Timișoara SRL cuprinde în prezent: automate, piese de schimb și materie primă pentru vending.

3. Relația contractuală

Comunicările scrise (atât cele trimise pe fax cât și pe E-Mail) trimise de către client vor fi considerate ca și parte a unei relații contractuale. Din momentul lansării unei comenzi sau a unei oferte clientul se obligă contractual pentru o perioada de trei luni. Obligația contractuala începe din momentul intrarii ofertei la cafe+co Timisoara. Oferta sau comanda poate fi preluată de către café+co Timișoara expres sau implicit. Acceptarea implicită a unei comenzi are loc prin expedierea bunurilor comandate. Angajaților societății cafe+co Timisoara nu le este permis, în nici un caz, să încheie cu clientul, verbal sau în scris, contracte care implică modificarea acestor Termeni și Condiții. Ofertele din partea cafe+co Timişoara se vor face în scris (și prin fax sau e-mail). cafe+co Timişoara va fi obligată de oferta trimisă timp de 14 zile calendaristice de la expedierea acesteia. Clientul poate accepta această ofertă în scris (și prin fax sau e-mail). Datele de livrare obligatorii trebuie convenite în scris. Perioada de livrare convenită începe cu data confirmării comenzii. Perioada de livrare se extinde, într-o măsură adecvată, dacă cafe+co Timişoara nu a fost aprovizionată de furnizorii săi în timp util şi/sau datorită forței majore, a accidentelor legate de muncă, în special greve și întreruperi de producție, precum și a evenimentelor pentru care cafe+co Timişoara nu este responsabilă. Ofertele din partea cafe+co Timişoara, cu excepția cazului în care sunt indicate separat, sunt afișate întotdeauna fără taxa legală pe valoarea adăugată (TVA).

4. Prețuri

Toate prețurile indicate de cafe+co Timişoara pot suporta modificări și trebuie înțelese excluzând costurile de transport, cheltuielile și costurile de asigurare, care sunt prezentate separat. Taxele de import- export, precum și alte taxe și cheltuieli aferente expedierii vor fi suportate de client.

5. Transferul riscului

Bunurile vor fi expediate, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, la adresa de livrare declarată de client. Riscurile și cheltuielile de asigurare vor fi transferate către client din momentul predării mărfurilor, de către cafe+co Timişoara, clientului sau unei firme de transport. cafe+co Timişoara își rezervă dreptul de a onora comanda şi prin livrare parțială.

6. Scadenţa

Prețul bunurilor şi al serviciilor devine plătibil la facturare, dacă nu se convine, în scris, altfel. Plata se face integral, fără deduceri și/sau reduceri în contul furnizat de café+co Timișoara SRL. Toate taxele şi comisioanele bancare aferente plăţii cad în sarcina clientului.

7. Transport și taxare

Livrarea bunurilor se efectuează prin utilizarea mijloacelor de transport uzuale (poștă, curier, flota de transport proprie etc.). Este exclusa compensarea creanţelor, de orice natura, de către client cu creanţele cafe+co Timişoara. 8. Păstrarea dreptului de proprietate

Bunurile rămân proprietatea societății cafe+co Timişoara până când toate creanțele au fost plătite integral. În timpul păstrării dreptului de proprietate, clientul nu poate revinde bunurile și nici nu poate acorda unui terț dreptul de utilzare asupra bunurilor fără acordul prealabil al cafe+co Timişoara. În cazul În care bunurile cafe+co cad sub incidenţa unei executari silite sau în cazul în care bunurile sunt mutate, la altă adresă decât cea de livrare, clientul este obligat să notifice, în scris, societatea cafe+co Timişoara şi să informeze executorul asupra dreptului de proprietate al cafe+co Timişoara. Pentru toate daunele rezultate dintr-o asemenea situatie clientul răspunde integral.

9. Garanție / Daune

Clientul acceptă, în mod expres, faptul că, în cazul unor cereri de garanţie, întemeiate legal, cafe+co Timişoara are în primul rând dreptul de a oferi o soluţie prin schimbarea, repararea sau înlocuirea produsului defect. Daca într-un interval de timp, clar specificat, cafe+co Timişoara nu remediază problema clientul poate emite pretenţii finaciare.

Bunurile defecte trebuie returnate imediat, de către client, la cafe+co Timişoara.

cafe+co Timişoara nu va fi răspunzătoare pentru eventualele daune indirecte, pentru pierderi directe sau pierderi de profit, și va răspunde doar în caz de intenție sau neglijență gravă. Răspunderea în caz de neglijență ușoară este exclusă în mod expres. Termenul de solicitare a cererilor de garanție este limitat la un an după livrarea bunurilor, daca pentru acestea se acorda garantie.

În lipsa oricăror altor garanții și daune, Clientul va verifica dacă bunurile livrate respectă prevederile dreptului comercial și va raporta orice defecte sau daune. Nu se oferă garanție pentru bunurile utilizate. În cazul în care Clientul nu acceptă bunurile achiziționate, cafe+co Timişoara are dreptul fie să insiste asupra acceptării, fie să solicite 30% din prețul de achiziție drept compensație forfetară, prin care își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri mai mari.

10. Plăți și neefectuarea plăților

În cazul în care Clientul nu efectuează plățile, cafe+co Timişoara are dreptul de a percepe arierate cu o rată a dobânzii de 5% în plus față de rata respectivă EURIBOR.

În cazul arieratelor, Clientul se obligă să suporte toate costurile asociate cu încasarea creanțelor, în special taxele de colectare, costurile juridice și administrative.

11. Dispoziții finale

Litigiile care se pot naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca partile nu vor ajunge la o solutie amiabila, atunci litigiile vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente. Partile stabilesc de comun acord ca instanta competenta sa fie Judecatoria/Tribunalul Timisoara. Acest contract este guvernat de legislația din România. Dispozițiile legii comerțului ONU (UNCITRAL), precum și toate reglementările legate de legea comerțului ONU sunt în mod explicit excluse.

În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni și Condiții va fi sau va deveni nulă, ineficientă sau inaplicabilă integral sau parțial, validitatea, eficacitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții și a contractului încheiat cu Clientul în termenii acestor condiții nu vor fi afectate. Orice astfel de dispoziție nulă, ineficientă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă, efectivă și executorie care se apropie cel mai mult de intenția economică și de scopul respectivei dispoziții nule, ineficiente sau neaplicabile.

II. Pentru furnizorii café+co Timișoara SRL

1. Dispoziții generale

Acești termeni și condițiile generale de colaborare (se denumesc în continuare „Termeni și Condiții") ţin locul unui contract încheiat între părţi și se aplică vânzării și livrării de bunuri către café+co Timișoara SRL. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor relațiilor comerciale dintre Furnizor și café+co Timișoara SRL.

Condițiile de achiziție vor fi obligatorii pentru toate tranzacțiile comerciale prezente și viitoare între cafe+co Timişoara și partea contractantă, chiar dacă nu sunt menționate în mod expres.

Orice Termeni și Condiții sau condiții de achiziție contrare din partea Furnizorilor vor fi considerate neacceptate de către café+co Timișoara. Nerespectarea Termenilor și Condițiilor și/sau a condițiilor de achiziție nu constituie în niciun caz consimțământul. Termenii și Condițiile suplimentare și/sau condițiile de achiziție ale părții contractante vor deveni parte a contractului numai dacă au fost negociate individual și confirmate în scris.

2. Cerință formală

Modificările sau completările la prezentul contract sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris. Acest lucru se aplică, de asemenea, modificărilor la cerința privind forma în sine.

3. Plasarea comenzilor

Plasarea comenzilor se va face exclusiv în scris sau prin e-mail.

4. Oferta, depunerea unei oferte, acceptarea ofertei

Comenzile vor fi obligatorii din punct de vedere juridic pentru café+co Timișoara, numai dacă au fost făcute în scris sau prin e-mail și sunt semnate corespunzător.O ofertă adresată cafe+co Timişoara va fi obligatorie, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru cel puțin 60 (șaizeci) de zile. Acceptarea se face în scris sau prin e-mail. Transmiterea si pregătirea ofertelor pentru cafe+co Timişoara, indiferent de ce pregătiri au fost necesare pentru acestea, vor fi gratuite.

5. Interzicerea subcontractării

Fără consimțământul prealabil al cafe+co Timişoara, comanda plasată nu poate fi subcontractată, nici parţial, nici în întregime.

6. Preț, termene de plată

Toate serviciile Furnizorului vor fi remunerate la prețuri stabilite. Acordurile privind prețurile fixate vor fi date doar după ce au fost enumerate toate produsele şi serviciile care trebuie furnizate pentru a îndeplini contractul. Acestea includ, în special, toate costurile pentru eventualele taxe de licență, transport, ambalare, costuri de asigurare și încărcare, precum și eventuale cheltuieli.

Dacă Furnizorul își reduce prețurile de listă înainte de acceptare, prețurile vor fi modificate în mod corespunzător.

Furnizorul trebuie să precizeze numărul comenzii în toate documentele referitoare la comandă, în special pe facturi, în lipsa acestui numar cafe+co Timişoaraare dreptul la amânarea acestora fără procesare și, în caz de îndoială, se consideră că acestea nu au ajuns la café+co Timisoara. Nu se vor efectua plăți în avans de către cafe+co Timişoara. În absența oricărui acord scris expres diferit, plata este scadentă în termen de 30 de zile de la primirea facturii sau a oricărui alt document care inițiază perioada de plată. Furnizorul este îndreptăţit să emită factura după livrarea completă a bunurilor. Înţelegerile care modifică aceşti Termeni şi Condiţii trebuie făcute în scris.

În cazul în care, cafe+co Timişoara întârzie plata facturilor către furnizori, aceştia vor fi îndreptăţiţi să ceară penalitaţi de intârziere care nu pot depasi suma facturata initial. Dreptul de a cere penalitati de intarziere a platii dispare dupa 6 (sase) saptamani de la primirea sumei inscrise pe factura. Dupa aceasta perioada emiterea oricăror altor cereri de despăgubire este exclusă.

7. Compensarea creanţelor

Este exclusa compensarea creanţelor, de orice natura, de către furnizor cu creanţele cafe+co Timişoara.

8. Locul îndeplinirii, recepție, responsabilitatea pentru risc

Livrările vor fi furnizate, pe riscul Furnizorului, la locul de livrare contractual. În cazul în care nu s-a ajuns la un acord, la sediul societății café+co Timisoara. Livrările vor fi acceptate în întregime. Se consideră că au fost convenite livrări totale inseparabile. cafe+co Timişoara nu este obligată să accepte livrări parțiale. Livrarea și recepția unei livrări parțiale conduc la considerarea contractului ca și neîndeplinit. Contractul este îndeplinit la livrarea livrării parțiale finale. În acel moment, va avea loc recepția livrării totale. Până la recepția oficială a livrării totale, nu va avea loc niciun transfer de riscuri către café+co Timisoara.

În măsura în care livrarea către locul de livrare convenit nu este posibilă, cafe+co Timişoarava fi informată fără întârziere. Furnizorul va exonera cafe+co Timişoara pentru orice întârziere cauzată de Furnizor din cauza livrării imposibile la locul de livrare.

Livrarea va avea loc numai în termenele de livrare indicat pe site-ul web al café+co Timisoara. Termenele de livrare pot fi modificate, dacă este cazul, de către café+co Timisoara.

Furnizorul va suporta costurile și riscul de transport până când bunurile se află dincolo de prima ușă care poate fi blocată de la locația cafe+co Timişoara sau la locul convenit de livrare (INCOTERMS 2010 – „DDP”). Riscul de pierdere sau deteriorare a bunurilor va trece la cafe+co Timişoara la livrare.

Furnizorul va încheia o asigurare de transport suficientă pentru bunuri, iar bunurile vor fi ambalate corespunzător (a se vedea punctul 9). Furnizorul își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de ambalarea necorespunzătoare înainte de acceptarea de către café+co. La recepție, se redactează un CMR completat în mod corespunzător, în conformitate cu standardele internaționale pentru transportul aerian și rutier. Fiecare livrare necesită predarea unui CMR. Fără CMR, bunurile nu vor fi acceptate.

9. Ambalare, paletizare

Expedițiile sunt, dacă nu se convine altfel, livrate paletizate.

Ambalarea și paletizarea vor fi efectuate astfel încât să se asigure un nivel suficient de protecție a bunurilor. Ambalajele de transport se marchează pe exterior cu nomenclatura articolelor și numărul de unități de vânzare incluse, precum și cu toate mărcile, simbolurile și instrucțiunile legale de omologare definite în legislația romana aplicabilă.

Furnizorul va garanta o siguranță de transport suficientă prin monitorizarea reglementărilor de încărcare, precum și prin utilizarea mijloacelor auxiliare de siguranță necesare.

În cazul în care a avut loc o facturare a materialelor pentru paletizare și ambalare, Furnizorul este obligat să acorde o rambursare pentru restituirea sumei.

10. Încetarea și dizolvarea contractului

În ceea ce privește obligațiile continue, cafe+co Timişoara poate rezilia contractul în ultima zi a fiecărei luni, cu condiția respectării unui termen de 30 (treizeci) de zile, Furnizorul fiind supus unui termen de 90 (nouăzeci) de zile.

Pentru motive întemeiate, cafe+co Timişoara are dreptul să dizolve un contract în orice moment fără preaviz. Motivele importante includ în special, dar fără a se limita la, următoarele : Furnizorul este in procedura de lichidare, au fost inițiate proceduri de insolvență sau lipsa de active a furnizorului.

cafe+co Timişoara are dreptul de a declara dizolvarea imediată a contractului pentru motive întemeiate, în special:
(a) în cazul în care Furnizorul încalcă reglementările legale sau dispozițiile acestor condiții de achiziție;
(b) în cazul în care Furnizorul a luat măsuri care au un efect negativ asupra café+co Timisoara, în special dacă a ajuns la acorduri imorale sau anticoncurențiale cu alte societăți care sunt dezavantajoase pentru café+co Timisoara;
(c) în cazul în care Furnizorul a promis sau a oferit angajaților care sunt implicați în încheierea sau executarea contractului, indiferent dacă sunt angajați direct sau indirect de café+co Timisoara, stimulente sau i-a amenințat cu sau le-a provocat neajunsuri.

In cazurile mentionate mai sus cafe+co Timişoara este îndreptățită să declare dizolvarea imediată a contractului pentru motive întemeiate fără a respecta o perioadă de preaviz.

11. Garanție

Bunurile primte trebuie sa corespunda calitativ. Dacă au fost prezentate eșantioane, bunurile trebuie să corespundă acestei calități. La livrarea bunurilor, Furnizorul va garanta că bunurile respectă toate prevederile în vigoare din Europa și sunt adecvate pentru depozitare. Produsele perisabile, printre altele, cele cu o dată de expirare, vor fi livrate cât mai proaspete.

În cazul garanției, cafe+co Timişoara este îndreptățită să solicite la discreția sa tipul de garanție acordat (îmbunătățire, înlocuire, reducere sau redirecționare).

Furnizorul va garanta calitatea convenită în perioada de garanție.

Excluderea obligațiilor și limitarea răspunderii de către Furnizor, în special în ceea ce privește garanția și/sau daunele, nu vor fi acceptate.

12. Întârziere

Livrarea bunurilor se va face în timp util. Datele de livrare convenite sunt date fixe. În cazul în care este evident pentru Furnizor că nu poate efectua o livrare, acesta va informa imediat cafe+co Timişoara cu privire la întârzierea viitoare și la durata estimată a acesteia. Notificarea respectivă nu va elibera Furnizorul de despăgubiri ca urmare a întârzierii sau a sancțiunilor contractuale.

În cazul unei întârzieri, cafe+co Timişoara va avea dreptul de a inceta, în orice moment, total sau parțial contractul, după o perioadă de grație adecvată.

Dacă Furnizorul este în întârziere în cazul unei livrări, cafe+co Timişoaraeste îndreptățită în temeiul prezentului document să solicite Furnizorului o penalitate contractuală de 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA, pe zi de întârziere inițiată. Penalitatea nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Acest lucru se aplică și în cazul în care Furnizorul efectuează o livrare parțială după data de livrare convenită și pe care cafe+co Timişoara a acceptat-o.

13. Întreruperi ale serviciului

cafe+co Timişoara are dreptul de a se retrage din contract în ceea ce privește contractul nerealizat și/sau în ceea ce privește părțile individuale ale contractului.

În ceea ce privește toate întreruperile de servicii, cafe+co Timişoara va trimite o cerere scrisă Furnizorului și va stabili o perioadă de grație de 21 (douăzeci și una) de zile (primul memento). În cazul în care Furnizorul nu răspunde la o astfel de solicitare într-o perioadă de grație suplimentară de 14 (paisprezece) zile (al doilea memento), se stabilește o perioadă de grație finală de 7 (șapte) zile (al treilea memento) după aceea cafe+co Timişoara va avea dreptul de a înlocui performanța pe cheltuiala și riscul Furnizorului. În cazul riscului de neplată, cafe+co Timişoara va fi autorizată și îndreptățită să înlocuiască performanța fără o notificare prealabilă. Toate costurile și pagubele survenite ca urmare a unei performanțe substitutive vor fi suportate de către Furnizor. cafe+co Timişoara poate compensa aceste cheltuieli cu creanțelor Furnizorului.

14. Răspunderea pentru produse

cafe+co Timişoara nu va fi supusă niciunei pretenții bazate pe răspunderea pentru produse. Furnizorul va despăgubi cafe+co Timişoara de orice astfel de pretenții pe care cumpărătorul sau terțele părți le susțin din cauza unor bunuri deteriorate sau defecte. Dacă bunurile livrate se dovedesc a fi deteriorate sau defecte, Furnizorul va notifica cafe+co Timişoara imediat după luarea la cunoștință a acestora și va recupera bunurile pe propria cheltuială sau va acoperi costurile suportate de café+co Timisoara. În cazul în care Furnizorul nu respectă aceste dispoziții și cafe+co Timişoara devenind astfel răspunzătoare pentru costuri sau daune față de un cumpărător de bunuri sau o terță parte în temeiul Legii aplicabile privind răspunderea pentru produsele din Romania, Furnizorul este obligat să despăgubească integral și să exonereze café+co Timisoara. Furnizorul trebuie să marcheze bunurile în așa fel încât să poată fi atribuite unui producător sau importator cu sediul social în regiunea SEE sau Furnizorului însuși.

15. Despăgubire

Furnizorul este răspunzător pentru toate daunele rezultate din livrarea incorectă și/sau livrarea de bunuri insuficiente catre café+co Timisoara.

16. Conformitate

Ghidul de conformitate, care poate fi accesat pe site-ul web al café+co Timisoara, face parte integrantă din fiecare contract încheiat între cafe+co Timişoara și societatea.

17. Locul de competență, legea aplicabilă

Litigiile care se pot naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfintarea lui, vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca partile nu vor ajunge la o solutie amiabila, atunci litigiile vor fi date spre solutionare instantelor judecatoresti competente. Partile stabilesc de comun acord ca instanta competenta sa fie Judecatoria/Tribunalul Timisoara. Acest contract este guvernat de legislația din România. Dispozițiile legii comerțului ONU (UNCITRAL), precum și toate reglementările legate de legea comerțului ONU sunt în mod explicit excluse.

18. Confidențialitate

Furnizorul se angajează irevocabil să trateze ca și confidențiale secretele operaționale și de afaceri care au devenit cunoscute sau au fost puse la dispoziția sa de către cafe+co Timişoara sau care au ajuns la cunoștința sa în legătură cu sau din cauza unei relații de afaceri sau a unui contact cu cafe+co Timişoara și, în orice caz, nu va dezvălui cele menționate anterior unor terțe părți fără acordul prealabil al café+co Timişoara. Mai mult, Furnizorul se obligă să pună la dispoziție informații pe baza „strictului necesar" și numai în contextul contractului încheiat.

Acordul de confidențialitate se aplică și pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la încetarea relației de afaceri cu cafe+co Timişoara sau, indiferent de relația de afaceri, pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data ofertei din partea café+co Timişoara. Publicitatea și publicațiile despre comenzi făcute de către cafe+co Timişoara precum și includerea în listele de referință ale Furnizorului necesită consimțământul scris al societății café+co Timişoara.

19. Clauza de separabilitate

În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni și condiții va fi sau va deveni nulă, ineficientă sau inaplicabilă integral sau parțial, validitatea, eficacitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții și a contractului încheiat cu Clientul / Furnizorul în termenii acestor condiții nu vor fi afectate. Orice astfel de dispoziție nulă, ineficientă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă, efectivă și executorie care se apropie cel mai mult de intenția economică și de scopul respectivei dispoziții nule, ineficiente sau neaplicabile.